Оюу толгойн төсөл дээр ажилладаг Премиум группын ХАБ тэмдгүүдийг хийлээ

Оюу толгойн төсөл дээр ажилладаг Премиум группын ХАБ тэмдгүүдийг стандартын дагуу, цацруулагч хуулгаар, төмөр дээр хийлээ. Шөнийн нөхцөл гэрэл ойлгодог.