card

Хийн түлшний төхөөрөмж ашиглах

27,500

Бэлэн байхгүй

Хийн түлшний төхөөрөмж ашиглахад гардаг эрсдэлүүд, тэдгээрийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг багцлан HSCT ХХК самбар бэлтгэн хүргэж байна.

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно.

HSCT ХХК

Тоо

Үнийн санал