Орчуулгын үг хэллэг

Safety – Аюулгүй байдал
Safe Working Procedure – Аюулгүй ажиллах журам
Code of Practice – Тэргүүн туршлага
Policy – Бодлого
Procedure – Журам
Personal Protective Equipment – Нэг Бүрийн Хамгаалах Хэрэгсэл (НБХХ), Хувийн Хамгаалах хэрэгсэл гэж орчуулж болохгүй. Хуулин дээр НБХХ гэж байгаа.
Orientation, Training, Induction – Сургалт
Management – Удирдлага
MSDS – Хор Аюулын Лавлах Мэдээлэл (ХАЛМ)
Hazard – Аюул
Hazard assessment – Аюулыг үнэлэх
Consequence – Хохирол
Probability – Магадлал
Program – Хөтөлбөр
Identify – Таних
Classify - Ангилах
Risk – Эрсдэл
Risk assessment – Эрсдэлийн үнэлгээ
Risk elimination/mitigation – Эрсдэлийг арилгах/бууруулах
Risk control – Эрсдэлийг хяналтандаа авах
Corrective action – Засах арга хэмжээ
Job Hazard Analysis – Ажлын Аюулын Шинжилгээ
Incident/Accident – Осол (гэхдээ нарийн яривал хоорондоо ялгаатай. Incident гэдэг нь илүү ерөнхий ойлголт юм.)
Incident reporting – Ослыг мэдээллэх
Incident investigation – Ослын судалгаа
Inspection – Үзлэг
Аudit – Аудит
Illness – Өвчин, өвчлөл
Injury – Гэмтэл
Near miss – Осолд дөхсөн тохиолдол
First aid – Анхны тусламж
Personal injury (First aid, Medical aid or LTI) – Хувь хүний гэмтэл (Анхны тусламж, Эмнэлгийн тусламж эсвэл Хугацаа алдсан гэмтлийг оруулж тодорхойлдог ерөнхий ойлголт)
Medical aid/Medical treatment – Эмнэлгийн тусламж
Modified Work Injury/Restricted Work Injury – Хөнгөн ажилд шилжүүлсэн гэмтэл
Serious Incident – Ноцтой осол
Lost Time Injury (LTI) – Хугацаа алдсан гэмтэл, Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт
Lost Time Incident – Хугацаа алдсан гэмтэлд хүргэсэн осол, Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан осол
Equipment/Property damage – Өмчийн эвдрэл
Spill – Асгаралт
Production loss – Үйлдвэрийн алдагдал
Emergency – Онцгой байдал
Emergency Response Plan – Онцгой байдлын төлөвлөгөө
Fire warden – Галын идэвхтэн
Violation – Зөрчил
Record – Тайлан, мэдээ
Safety advisor = Safety coordinator – Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдлын Ажилтан (ХАБА), 
Confined Space – Хязгаарлагдмал орчин
Safety awareness – Аюулгүй ажиллагааны мэдлэг
Working at Height – Өндөрт ажиллах
Hot work – Өндөр хэмийн ажил
Field Level Risk Assessment – Ажлын өмнөх эрсдэлийн үнэлгээ (АӨАҮ)
Review – хянах
Safety Meeting – Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын уулзалт/хурал (ХАБ-ын уулзалт/хурал)
Pre-start/Toolbox meeting – Наряд эсвэл ажлын өмнөх уулзалт
JOHSC meeting – ХАБ-ын зөвлөлийн уулзалт
Employee – ажилчин
Employees – ажилчид
Supervisor – Ахлах ажилтан
Manager – Менежер
Head - Дарга...

Б.Ганжигүүр, "Эйч Эс Си Ти" ХХК