Уурхайн замд хийсэн эрсдэлийн үнэлгээ (татаж авах)

Уурхайн замын нэг хэсэг дээр хийсэн эрсдэлийн үнэлгээг эндээс татаж авна уу.