1919 оноос хойш Олон улсад батлагдсан ХАБЭА эрх зүйн актын жагсаалт

ОЛОН УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БАГА ХУРЛААС 1919 ОНООС ХОЙШ ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОРЧИНТОЙ ХОЛБООТОЙГООР БАТЛАСАН ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ЖАГСААЛТ

Он Конвенц Зөвлөмж
1921 13. Цагаан бал (барилгын будаг) 
1929 27. Жин тэмдэглэх (усан онгоцоор тээвэрлэх ачаан дээр) 
1937 62. Барилгын ажил дахь аюулгүй байдал 53. Барилгын ажил дахь аюулгүй байдал
1946 73. Насанд хүрээгүй хүмүүсийн эмнэлгийн үзлэг (далайчид) 79. Насанд хүрээгүй хүмүүсийн эмнэлгийн үзлэг (далайчид)
77. Насанд хүрээгүй хүмүүсийн эмнэлгийн үзлэг (аж үйлдвэрийн салбар)
78. Насанд хүрээгүй хүмүүсийн эмнэлгийн үзлэг (аж үйлдвэрийн бус салбар) 
1947 81. Хөдөлмөрийн хяналт
82. Хөдөлмөрийн хяналт (уул уурхай, тээвэр)
1949 92. Багийг байрлуулах (хянаж өөрчилсөн) 
1953 97. Ажилчдын эрүүл мэндийг хамгаалах
1958 105. Усан онгоцон дахь эмийн сангийн тухай 106. Далайд эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх
1959 113. Эмнэлгийн үзлэг
112. Үйлдвэрийн газар дахь эрүүл мэндийн үйлчилгээ (загасчид)
1960 115. Цацрагаас хамгаалах
114. Цацрагаас хамгаалах
1963 119. Хамгаалах (машин механизм) 118. Хамгаалах (машин механизм)
1964 120. Эрүүл ахуй (худалдаа болон албан газар) 120. Эрүүл ахуй (худалдаа болон албан газар)
121. Үйлдвэрийн ослын тэтгэмж 121. Үйлдвэрийн ослын тэтгэмж
1965 124. Насанд хүрээгүй хүмүүсийн (газар доор ажиллах) эмнэлгийн үзлэг 
1967 127. Ачааны дээд жин 128. Ачааны дээд жин
1969 129. Хөдөлмөрийн хяналт (хөдөө аж ахуй) 133. Хөдөлмөрийн хяналт (хөдөө аж ахуй)
1970 133. Багийг байрлуулах (нэмэлт заалтууд) 140. Багийг байрлуулах (агааржуулалт)
141. Багийг байрлуулах (шуугиантай тэмцэх)
134. Ослоос урьдчилан сэргийлэх (далайчид) 142. Ослоос урьдчилан сэргийлэх (далайчид)
1971 136. Бензол 144. Бензол
1974 139. Мэргэжлээс шалтгаалах хорт хавдар 147. Мэргэжлээс шалтгаалах хорт хавдар
1977 148. Үйлдвэрлэлийн орчин (агаарын бохирдол, шуугиан, чичиргээ) 156. Үйлдвэрлэлийн орчин (агаарын бохирдол, шуугиан, чичиргээ)
1979 152. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал болон эрүүл ахуй (далайн боомт) 160. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал болон эрүүл ахуй (далайн боомт)...

Б.Ганжигүүр, "Эйч Эс Си Ти" ХХК