Гэрээт байгууллагуудад ямар хяналт тавьж болдог вэ?

Гэрээт байгууллагуудад ямар хяналт тавьж болох талаархи жишээг эндээс татаж авна уу.