ХАБЭА-н Англи болон Монгол үг хэллэг

Safety – Аюулгүй байдал

Safety Working Procedure – Аюулгүй ажиллах журам

Code of Practice – Тэргүүн туршлага

Policy – Бодлого

Procedure – Журам

Personal Protective Equipment – Нэг Бүрийн Хамгаалах Хэрэгсэл (НБХХ), Хувийн Хамгаалах хэрэгсэл гэж орчуулж болохгүй. ХАБЭА-н тухай хуулийн 3.1.12-т заасны дагуу ингэж орчуулна.

Orientation – Сургалт

Management – Удирдлага

MSDS – Хор Аюулын Лавлах Мэдээлэл (ХАЛМ)

Hazard – Аюул

Hazard assessment – Аюулыг үнэлэх

Consequence – Хохирол

Probability – Магадлал

Program – Хөтөлбөр

Identify – таних

Classify - Ангилах

Risk – Эрсдэл

Risk assessment – Эрсдэлийн үнэлгээ

Risk elimination/mitigation – Эрсдэлийг арилгах

Risk control – Эрсдэлийг хяналтандаа авах

Corrective action – Засах арга хэмжээ

Job Hazard Analysis – Ажлын Аюулыг Үнэлэх

Incident/Accident – Осол

Incident reporting – Ослыг мэдээллэх

Incident investigation – Ослын судалгаа

Inspection – Үзлэг

Аudit – Аудит

Ilness – Өвчин

Injury – Гэмтэл

Near miss – Осолд дөхсөн тохиодол

First aid – Анхны тусламж

Personal injury (First aid, Medical aid or LTI) – Хувь хүний гэмтэл (Анхны тусламж, Эмнэлгийн тусламж эсвэл Хугацаа алдсан гэмтлийг оруулж тодорхойлдог ерөнхий ойлголт)

Medical aid/Medical treatment – Эмнэлгийн тусламж

Modified Work Injury/Restricted Work Injury – Хөнгөн ажилд шилжүүлэх

Serious Incident – Ноцтой осол

Lost Time Injury (LTI) – Хугацаа алдсан гэмтэл

Lost Time Incident – Хугацаа алдсан гэмтэлд хүргэсэн осол

Equipment/Property damage – Өмчийн эвдрэл

Spill – Асгаралт

Production loss – Үйлдвэрийн алдагдал

Emergency – Онцгой байдал

Emergency Response Plan – Онцгой байдлын төлөвлөгөө

Fire warden – Галын идэвхтэн

Violation – Зөрчил

Record – тайлан, тэмдэглэл

Safety advisor = Safety coordinator – Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдлын Ажилтан (ХАБА),

Confined Space – Хязгаарлагдмал орчин

Safety awareness – Аюулгүй ажиллагааны мэдлэг

Working at Height – Өндөрт ажиллах

Hot work – Өндөр хэмийн ажил

Field Level Risk Assessment – Ажлын өмнөх аюулын үнэлгээ (АӨАҮ)

Review – хянах

Safety Meeting – Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын уулзалт/хурал (ХАБ-ын уулзалт/хурал)

Pre-start/Toolbox meeting – Наряд эсвэл Ажлын өмнөх уулзалт

JOHSC meeting – ХАБ-ын зөвлөлийн уулзалт

Employee – ажилчин

Employees – ажилчид

Supervisor – Ахлах ажилтан

Manager – Менежер

Safety coordinator – ХАБ-ын ажилтан