ХАБЭА сургалтын хөтөлбөрийн тухай журам

2019 оны 12-р сарын 13-ний өдөр Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Сайдын А/370 тушаалаар батлагдсан Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт-ын хөтөлбөрийг татаж авна уу. Татаж авах

Б.Ганжигүүр

HSCT ХХК