Ажилтанд ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгох жагсаалтыг ХННЯамтай хамтран бэлтгэв

Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамтай хамтран HSCT ХХК нь "Ажилтанд ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгох жагсаалт"-ыг боловсруулж дууслаа. Дүрмийн төслийг эндээс татаж авна уу.