МОНОС Хүнс ХК-д зориулан тэмдэг хийв

Үйлчилгээний ажилтнууд цэвэрлэгээ хийсний дараа байрлуулдаг Халтирч унахаас болгоомжил тэмдгийг МОНОС Хүнс ХК-д зориулан хийлээ.