ҮЗЛЭГИЙН ХУУДАС ашиглахын давуу талууд

ҮЗЛЭГИЙН ХУУДАС ашиглахын давуу талууд:
1️⃣ Осолд хүргэж болзошгүй гэмтлүүдийг эрт оношилж, ослоос урьдчилан сэргийлэх боломжийг бүрдүүлдэг.
2️⃣ Жолооч, операторууд ээлж бүрийнхээ эхэнд автомашин, тоног төхөөрөмждөө аюулгүй байдлын үзлэг хийж хэвшдэг.
3️⃣ Автомашин болон тоног төхөөрөмжид эвдрэл, гэмтэл тохиолдсон үед хэн, хэзээ ашиглаж байсныг тодорхой мэдэх боломжтой болдог.
4️⃣ Илэрсэн жижиг гэмтлийг эрт зассанаар ирээдүйд бусад эд ангид нөлөөлөх томоохон засвар үйлчилгээний зардлыг бууруулдаг.
5️⃣ Ашиглалтын хэлтэс болон Засварын хэлтсүүдийн харилцаа холбоог сайжруулдаг.

HSCT ХХК аюулгүй байдлын салбарт ажилласан 15 жилийн туршлагаа ашиглан, төрөл бүрийн үзлэгийн хуудсыг боловсруулан, хэрэглэгчиддээ санал болгож байна. Уг бүтээл нь HSCT ХХК-н оюуны өмч тул хуулбарлахыг хориглоно.