Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачилсан зөвлөмж

2015 оны 12-р сарын 28-ны өдөр Хөдөлмөрийн сайдын А/295 тушаалаар батлагдсан "Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачилсан зөвлөмж"-ийг татаж авах байдлаар орууллаа. Эндээс татаж авна уу.