Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ ба эрсдэлийн удирдлагын сургалтын багц by OSHMI

Монголын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагаа Эрүүл Ахуйн Менежментийн Хүрээлэнгээс (www.oshmi.mn) гаргасан "Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ ба эрсдэлийн удирдлагын сургалтын багц"-ыг эндээс татаж авна уу. Жижиг болон дунд байгууллагуудад зориулжээ.