Авто замын тэмдэг, тэмдэглэл, гэрлэн дохио хэрэглэх дүрэм

MNS 4596:2014 Авто замын тэмдэг, тэмдэглэл, гэрлэн дохио, хашилт, чиглүүлэх хэрэгслүүдийг хэрэглэх дүрэм-ийг татаж авах байдлаар орууллаа. Татаж авах.

HSCT ХХК